SENARAI TUGAS KAUNSELOR UPBK

 

 

SENARAI TUGAS GBKSM

1.    Menyediakan rancangan tahunan, program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

 

2.    Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kanseling sekolah melalui kajian keperluan, soal-selidik, temubual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah dan bekas pelajar.

 

3.    Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

 

4.    Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

 

5.    Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merancang perkembangan pelajar secara optimum.

 

6.    Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika.

 

7.    Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.

 

8.    Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR, SPM, SPMV dan STPM.

 

9.    Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol.

 

10.Merancang, menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi dalam dan luar negara.

 

11.Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan, berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah

 

12.Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru, dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

 

13.Membuat penilaian aktiviti, modul, instrumen, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

 

14.Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

 

  1. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelasan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.
  2. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.
  3. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya.
  4. Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.
  5. Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.
  6. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.
  7. Menjadi Penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.
  8. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus ketatanegaraan dan sebagainya.
  9. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan, Penempatan (Kemasukan) pelajar di sekolah.
  10. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling, Jabatan Pelajaran Negeri.
  11. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.
  12. Menjadi ex-officio dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).

Translate »
powered by rekommend.io