Dasar Warga Emas Negara (dwen)

DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN)

 

1.    2.    Latar Belakang

 

2.1         Pada 5 Januari 2011, Mesyuarat Jemaah Menteri telah meluluskan Dasar Warga Emas Negara (DWEN) yang telah digubal oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Dasar ini adalah merupakan satu penilaian semula dan merupakan penambahbaikan kepada Dasar Warga Tua Negara sebelumnya.

 

2.2         Sehubungan itu, untuk memastikan pelaksanaan Dasar Warga Emas Negara dapat direalisasikan secara berkesan KPWKM serta ahli panel yang melibatkan kementerian lain yang berkaitan telah menggubal Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN). Di samping itu juga, satu badan yang bertindak sebagai pemantau kepada pelaksanaan program-program di bawah Pelan Tindakan Dasar Warga Emas iaitu Majlis Penasihat dan Perundingan Dasar Warga Emas Negara (MPPWEN) telah ditubuhkan.

 

2.3         Terdapat 7 jawatankuasa kecil yang telah ditubuhkan di bawah MPPWEN dan salah satunya ialah Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran.

 

2.4         Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian yang dimaksudkan bertujuan untuk melaksanakan program dan aktiviti yang berkaitan pendidikan dan kerohanian yang telah digariskan di dalam PTWEN.

 

 

3.    Definisi Warga Emas

 

Warga Emas merujuk kepada individu yang berumur sama atau melebihi 60 tahun dan ke atas seperti yang diterima pakai dalam United Nations World Assembly on Ageing di Vienna (PBB, 1982) dan dalam kalangan negara-negara ASEAN.

 

 

4.    Matlamat JK Kecil Pendidikan dan Kerohanian

 

Matlamat utama Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian ini ialah:

 

4.1       Mendayaupayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan berkesan serta membangunkan persekitaran yang memboleh dan membantu supaya warga emas hidup sejahtera dan produktif kepada negara;

 

4.2       Membudayakan nilai, sikap dan amalan saling menghormati, menghargai serta menyayangi sesama insan; dan

 

4.3       Memanfaatkan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman warga emas bagi meningkatkan kerohanian, sahsiah dan jati diri dalam kalangan murid dan remaja.

 

 

5.    Fungsi Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian

 

5.1         Mengambil tindakan susulan daripada keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara;

 

5.2         Merancang pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan dalam Pelan Tindakan Dasar Warga Emas Negara;

 

5.3         Mewujudkan koordinasi antara kementerian, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam melaksanakan perancangan program dan aktiviti yang berkaitan dalam Pelan Tindakan Dasar Warga Emas Negara;

 

5.4         Memantau program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh Ahli Jawatankuasa Pelaksana di peringkat kementerian, Negeri, Daerah dan Sekolah;

 

5.5         Membuat penilaian terhadap program dan aktiviti yang telah dilaksanakan untuk tujuan penambahbaikan;

 

5.6         Menyediakan laporan kepada Majlis Penasihat dan Perundingan Dasar Warga Emas Negara; dan

 

5.7         Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk sebanyak dua kali setahun dan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana sebanyak tiga kali setahun mengikut jadual yang ditetapkan dan tarikh yang dipersetujui.

 

 

 

 

 

 

6.    Skop Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian

 

6.1         Jawatankuasa Kecil ini dibahagikan kepada Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana;

 

6.2         Jawatankuasa Kecil ini akan melaksanakan program dan aktiviti yang dapat memberikan manfaat kepada murid, guru, pelajar IPG, kolej dan IPT, pensyarah dan warga emas secara timbal balik;

 

6.3         Jawatankuasa Kecil ini akan merancang untuk menyesuaikan program dan aktiviti pembangunan insaniah, kokurikulum dan sukan yang sedia ada di sekolah, IPG, kolej dan IPT untuk diselarikan dengan strategi promosi dan advokasi serta penglibatan dan kesepaduan antara generasi;

 

 

7.    Bidang Tugas Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian

 

Bidang tugas jawatankuasa ini akan dipecahkan kepada dua jawatankuasa iaitu:

 

7.1       Jawatankuasa Induk

 

7.1.1   Merancang pelaksanaan program dan aktiviti berdasarkan kepada Pelan Tindakan Dasar Warga Emas Negara dengan kerjasama padu daripada kementerian, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan swasta yang berkaitan;

 

7.1.2   Mendapat dan menyediakan dana untuk memastikan pelaksanaan program dan aktiviti yang dirancang berjalan dengan lancar, berkesan  dan jayanya;

 

7.1.3   Membentangkan perancangan pelaksanaan program dan aktiviti kepada Majlis Penasihat dan Perundingan Dasar Warga Emas untuk kelulusan;

 

7.1.4   Menghebahkan program-program yang dilaksanakan melalui media elektronik dan laman web kementerian, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang menganggotai sebagai ahli jawatankuasa;

 

7.1.5   Memantau pelaksanaan program dan aktiviti yang dirancang berjalan dengan jayanya;        

 

7.1.6   Menilai pelaksanaan program dan aktiviti untuk tujuan penambahbaikan dan pengesanan pencapaian petunjuk prestasi;

 

7.1.7   Melaporkan kepada Majlis Penasihat dan Perundingan Dasar Warga Emas Negara;

 

 

7.2       Jawatankuasa Pelaksana

 

7.2.1    Melaksanakan perancangan program dan aktiviti yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk;

 

7.2.2    Membentangkan perancangan program dan aktiviti kepada Mesyuarat Profesional KPM untuk mendapat kelulusan;

 

7.2.3    Menyediakan laporan pelaksanaan program dan aktiviti kepada Jawatankuasa Induk dan Mesyuarat Profesional KPM;

 

 

 

8.    Keahlian Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian

 

8.1         Ahli Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian terdiri daripada pegawai kementerian atau agensi kerajaan yang berkaitan, pihak swasta, ahli akademik dan pertubuhan bukan kerajaan.

 

8.2         Senarai Ahli Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Pelaksana adalah seperti berikut:

 

8.2.1     Ahli Jawatankuasa Induk

 

Pengerusi                 : Ketua Setiausaha,

  Kementerian Pelajaran Malaysia

 

                                    Naib Pengerusi        : Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

                                                                          Dasar dan Pembangunan Pendidikan

                                                                          Kementerian Pelajaran Malaysia

 

                                    Setiausaha               : Pengarah

                                                                         Bahagian Perancangan dan Penyelidikan

                                                                          Dasar Pendidikan,

  Kementerian Pelajaran Malaysia

 

                                    Ahli Jawatankuasa  : Wakil

                                                                          Jabatan Kebajikan Masyarakat

 

   Wakil

                                                                          Jabatan Perkhidmatan Awam

 

  Wakil

  Kementerian Kesihatan Malaysia

                                                                       

 

                                                                          Wakil

  Kementerian Pengajian Tinggi

 

 

 

  Wakil

  Kementerian Perumahan dan Kerajaan   Tempatan

 

  Wakil

  Kementerian Penerangan, Komunikasi dan

  Kebudayaan

 

                                                                          Wakil

                                                                          Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

 

                                                                          Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia

                                                                          

                                                                          Pengarah-Pengarah Bahagian Operasi KPM

 

                                                                          Setiausaha Bahagian (Kewangan)

                                                                         

8.2.2     Ahli Jawatankuasa Pelaksana

 

Pengerusi                 : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

                                     Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Naib Pengerusi        : Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

                                       Operasi Pendidikan

   Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Setiausaha I             : Pengarah

  Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

                                      Kementerian Pelajaran Malaysia

 

                                    Setiausaha II                        : Pengarah

                                                                          Bahagian Kokurikulum dan Kesenian

  Kementerian Pelajaran Malaysia

 

                                    Bendahari                 : Setiausaha Bahagian

                                                                          Bahagian Kewangan

                                      Kementerian Pelajaran Malaysia

 

                                    Ahli Jawatankuasa  :Pengarah

 Bahagian Pendidikan Islam

 Kementerian Pelajaran Malaysia

 

 Pengarah

 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

 Kementerian Pelajaran Malaysia

 

 Pengarah

 Bahagian Matrikulasi

 Kementerian Pelajaran Malaysia

 

 Pengarah

 Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama   Penuh Sekolah Kecemerlangan

  Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Pengarah

Bahagian Sukan

  Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Pengarah

Bahagian Pendidikan Khas

 Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia

 

                                                                          Kesatuan Guru

 

                                                                          Jabatan Pengajian Tinggi

 

                                                                         Jabatan Kesihatan Negeri

 

 

 

 

 

9.    Petunjuk Prestasi

 

9.1         Output:

 

Peningkatan 10% setahun bagi program antara generasi yang dapat memupuk nilai menghormati warga emas dalam kalangan murid sekolah dan IPG, pelajar kolej dan IPT dilaksanakan mulai tahun 2011.

 

9.2         Outcomes

Peningkatan 10% pembudayaan nilai, sikap dan amalan saling menghormati warga emas dalam kalangan murid sekolah, pelajar IPG, Kolej dan IPT.

 

10.  Sasaran

 

10.1      Murid sekolah rendah dan menengah; serta pelajar kolej, institut pendidikan guru dan institut pendidikan tinggi

 

10.2      Warga emas pelbagai bangsa di Pusat Jagaan;

 

10.3      Warga emas pelbagai bangsa di kawasan kediaman;

 

10.4      Warga emas yang dikenal pasti berjasa/tokoh dalam pelbagai bidang tertentu;

 

11. Program Pendidikan dan Kerohanian di bawah Pelan Tindakan Warga Emas Negara

Program yang dicadangkan untuk dilaksanakan ialah:

11.1      Menggalakkan aktiviti kesukarelaan di pusat jagaan warga emas atau kediaman warga emas di dalam kawasan penempatan murid, dalam kalangan warga sekolah, kolej dan institut pengajian tinggi; dan

 

11.2      Mempromosi warga emas sebagai aset negara dan memupuk nilai menghormati warga emas menerusi:

 

i.              Program angkat warga emas – Pelajar IPG, kolej, IPT, warga emas dan komuniti setempat.

 

ii.            Menganjurkan Hari Antara Generasi – Murid sekolah / IPG / Kolej / IPT, warga emas, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan komuniti setempat.

 

iii.           Program Penuaan Sihat antara Generasi – Warga Emas dan Komuniti setempat.

 

iv.           Kempen menghormati warga emas – Murid sekolah / IPG / Kolej / IPT.

 

11.3      Membudayakan penglibatan warga emas dalam aktiviti sekolah ke arah  memasyarakatkan sekolah.

 

12. Penutup

 

Warga emas merupakan insan yang sangat bermakna kepada kehidupan manusia sejagat. Jasa dan peranan dalam membangunkan institusi keluarga, masyarakat dan kemajuan negara amat besar serta perlu dihargai oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia. Menyedari akan kepentingan menghargai, menghormati dan menyayangi warga emas, adalah relevan KPWKM menggubal DWEN yang harus disokong sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat, agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan. Sehubungan itu, peranan Jawatankuasa Kecil Pendidikan dan Kerohanian ini sangat penting dalam memastikan generasi muda menghormati, menyayangi dan empati terhadap semua warga emas tanpa mengira jenis kaum serta menghayati akan peranan dan sumbangan yang telah diberikan oleh warga emas dalam membangun dan memajukan negara.

 

           

PROGRAM PENDIDIKAN DAN KEROHANIAN

DASAR WARGA EMAS

 

1.    Kesedaran Terhadap Warga Emas (WE)

2.    Menghargai warga emas

3.    Mengalu-alukan penglibatan warga emas

 

Bil

Program

Aktiviti

Sasaran

Tindakan

1

Kesedaran Terhadap  Warga Emas(WE)

 

Promosi Warga Emas:

a.    Kempen Menghormati warga emas

 

b.    Hari Warga Emas

i.              Perutusan Warga Emas

ii.            Aktiviti (seni, sajak, poster, bercerita )

 

 

Semua Murid

1.    Unit Beruniform

2.    Persatuan

3.    Mata Pelajaran Sivik (T2 dan T5)

4.    PIBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil

Program

Aktiviti

Sasaran

Tindakan

2

Menghargai Warga Emas

 

Khidmat Sukarela:

a.    Lawatan

i.              Melawat WE di rumah/ penginapan/ pusat asuhan

 

b.    Gotong Royong

 

i.              Mengadakan gotong royong membersihkan kawasan rumah/  penginapan WE

 

c.    Memberi Penghargaan

i.              Sambutan Hari Lahir

ii.            Sambutan Hari Ibu

iii.           Sambutan Perayaan

 

d.    Program Angkat Warga Emas

 

 

 

 

 

Semua Murid

1.    Unit Beruniform

2.    Persatuan

3.    Mata Pelajaran Sivik (Murid T2 dan T5)

 

 

 

 

 

 

Bil

Program

Aktiviti

Sasaran

Tindakan

3

Mengalu-alukan Penglibatan Warga Emas

Penglibatan Warga Emas Dalam Aktiviti Sekolah:

a.    Aktiviti Ko-kurikulum, persatuan dan sukan

i.              Sebagai tetamu

ii.            Sebagai pegawai (mengikut keupayaan)

b.    Perkongsian ilmu/pengalaman (mengikut keupayaan)

Warga Emas

1.    Unit Beruniform

2.    Persatuan

3.    Mata Pelajaran Sivik (Murid T2 dan T5)

4.    PIBG

 

LAPORAN

1.    Laporan dikumpul 2 bulan sekali

 

2.    Laporan disediakan oleh Panitia Sivik dan Kewarganegaraan dan Guru Bimbingan dan Kaunseling

Translate »
powered by rekommend.io